Loading

Reisvoorwaarden Selva Travel B.V.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten van Selva Travel B.V. (hierna te noemen “ST”). De voorwaarden gelden voor zover ze niet in strijd zijn met dwingend recht. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.

ARTIKEL 1 - TOTSTANDKOMING REISOVEREENKOMST

1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van ST door de reiziger. In geval van schriftelijke aanmelding of aanmelding per E-mail geldt de dag van ontvangst van de aanmelding als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst. Indien de reiziger minderjarig is dient het aanmeldingsformulier tevens ondertekend te worden door een ouder of voogd van de minderjarige. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop de persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
2. Het aanbod van ST is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna.
3. De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn in offertes, op de website of in andere publicaties van reisaanbiedingen van ST. Kennelijke fouten of vergissingen in een publicatie binden ST niet. ST kan niet worden gehouden aan de inhoud van voorlichtingsmateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.
4. Van gepubliceerde reisaanbiedingen kan worden afgeweken. In dat geval zal een offerte worden gemaakt voor de volledige reis inclusief aanpassingen. Bedoelde afwijkingen maken pas deel uit van de reisovereenkomst nadat deze schriftelijk door ST zijn bevestigd.
5. Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) ander(e) reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De in de aanhef van dit lid bedoelde reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst (zoals bijv. leeftijd, handicap), bij de aanmelding kenbaar te maken.
6. Indien de reiziger bij het tot stand komen van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot door ST te leveren diensten, zoals bijv. voorkeur voor een bepaalde zitplaats in een vliegtuig, de ligging van een hotelkamer, etc., zal met de opgegeven voorkeur zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op reisbescheiden en boekingsformulieren, geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 2 - BETALING

1. Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient de reiziger een aanbetaling van 20% van de reissom te voldoen. Indien voor bepaalde reizen een minimum aanbetaling wordt vereist, dat afwijkt van het hiervoor vermelde, zal ST dat duidelijk bij het reisaanbod vermelden. In dat geval zal het afwijkende bedrag als vereiste aanbetaling gelden. Tegelijkertijd met de aanbetaling dient, voor zover van toepassing, de verschuldigde premie voor de annuleringskosten-verzekering te worden voldaan.
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk 60 dagen voor de aanvangsdatum van de reis worden voldaan. Bij totstandkoming van de reisovereenkomst binnen 60 dagen voor de aanvangsdatum van de reis, moet de volledige reissom binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur worden voldaan.
3. Indien voor bepaalde reizen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit vermeld staan in de brochure of andere gepubliceerde reisaanbiedingen van ST. In dat geval zullen de afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.
4. Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door ST. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringsgelden.
5. Indien de reiziger niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is hij over de hoofdsom rente verschuldigd ten bedrage van 1% per maand over iedere maand of een gedeelte van een maand der vertraging. Bovendien is hij gehouden tot betaling van de incassokosten ten bedrage van 15 % van het gevorderde, met een minimum van € 45,-.

ARTIKEL 3 - REISSOM

1. De gepubliceerde reissommen gelden per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen in de publicaties van ST zijn omschreven.
2. De hoogte van de gepubliceerde reissommen is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij ST bekend waren op het moment van het in druk geven van de publicatie. ST behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten, tot zes weken voor de dag van vertrek, de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen. Uitsluitend in geval van extreme verhoging van de brandstofkosten kan ST tot 20 dagen voor de dag van vertrek van deze bepaling afwijken. Bij een verhoging van de reissom zal ST steeds aangeven op welke wijze deze verhoging is berekend.
3. De reiziger mag de in het vorige lid genoemde verhoging afwijzen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft ST het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden.

ARTIKEL 4 - REISDUUR EN REISPROGRAMMA

1. De in de publicatie van ST vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst, ongeacht het tijdstip, als hele dagen worden geteld. Bij strijdigheid tussen de in de publicatie vermelde tijden en de tijden die staan vermeld in de reisbescheiden zijn laatstgenoemde beslissend.
2. Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema's van vervoerders kunnen van invloed zijn op de data van vertrek, aankomst of reisduur. Als data van vertrek, aankomst of reisduur gelden dan ook steeds de in eerste instantie door ST verstrekte gegevens dan wel de gegevens op basis van de door de vervoerder gewijzigde dienstregelingen en vluchtschema's. Bij de uitvoering van de reisovereenkomst kan dan ook nimmer sprake zijn van vertraging waarvoor ST aansprakelijk is. Behoudens aanspraken op de eventueel door de reiziger afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek tengevolge van genoemde wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. Indien tijdens de reis blijkt dat tengevolge van deze veranderingen de reisduur wordt verlengd, komen de kosten voor extra logies voor rekening van ST.
ST is voor de schade die voortvloeit uit zijn eigen handelen of nalaten slechts aansprakelijk indien dit te wijten is aan zijn eigen grove schuld of opzet.

ARTIKEL 5 - BAGAGE, REISBESCHEIDEN EN REISDOCUMENTEN

1. De reiziger dient bij het vertrek in bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten, zoals bijv. wereldpaspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de door ST verstrekte algemene informatie, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te laten controleren.
2. ST is niet aansprakelijkheid in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen tengevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.
3. Tenzij anders overeengekomen worden de reisbescheiden (tickets, vouchers e.d.) 14 dagen voor vertrek aan de reiziger toegezonden. De reiziger die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk vijf dagen voor vertrek aan ST te melden.
4. ST is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

ARTIKEL 6 - WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

1. De reiziger kan verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. Indien het verzoek tot wijziging niet het karakter van een annulering heeft en indien de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, kan met inachtneming van artikel 1.4 van deze voorwaarden, tot 60 dagen voor vertrek de wijziging worden aangebracht. De wijzigingskosten zullen door ST aan de reiziger worden voorgelegd waarna de wijzigingen na akkoord van de reiziger zullen worden aangebracht.

ARTIKEL 7 - ANNULERING DOOR DE REIZIGER

1. Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk bevestigd te worden. De datum van ontvangst van de schriftelijke annulering geldt als meldingsdatum van de annulering. 
Internationale vluchten: deze zijn niet wijzigbaar of te annuleren, bij annulering van de vluchten vindt er geen teruggave plaats, ongeacht het moment van annuleren. Voor het landarrangement ofwel de reis exclusief internationale retourvlucht is iedere reiziger bij annulering de volgende bedragen verschuldigd:
a. tot 56 dagen voor vertrek: 10% van de reissom, of de ingevolge artikel 2.1 geldende minimum aanbetaling;
b. van 56 dagen tot 42 dagen voor vertrek: 30% van de reissom;
c. van 42 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;
d. van 28 dagen tot 21 dagen voor vertrek: 75% van de reissom;
e. van 21 dagen tot 7 dagen voor vertrek: 90% van de reissom;
f. van 7 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom;
g. vanaf de dag van vertrek 100% van de reissom.
NB. Men kan dit risico afdekken door een annuleringsverzekering af te sluiten.
2. Een reiziger die is verhinderd aan een reis deel te nemen en die geen aanspraak kan maken op vergoeding van annuleringskosten op grond van een annuleringsverzekering, kan een andere geschikt persoon zijn plaats laten innemen, op de volgende voorwaarden:
a. dat de bij de uitvoering betrokken diensverleners zich niet verzetten tegen in-de-plaatsstelling;
b. dat de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden;
c. dat van de andere persoon een schriftelijke verklaring wordt ontvangen dat deze heeft kennisgenomen van het reisprogramma, de door ST verstrekte informatie en de algemene voorwaarden;
d. dat het verzoek uiterlijk 7 dagen voor het vertrek wordt ingediend.
3. De reiziger en de voor de reiziger in-de-plaatsgestelde persoon zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover ST voor betaling van de op het moment van de in-de-plaatsstelling ten name van de reiziger openstaande factuur en de eventuele extra kosten van de vervanging.

ARTIKEL 8 - WIJZIGINGEN DOOR SELVA TRAVEL

1. De lokale omstandigheden in de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen die ST aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Veranderingen in reisschema's ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden, vallen eveneens onder de werking van dit artikel. De aanpassingen kunnen inhouden dat (binnen redelijke grenzen) van een andere luchthaven wordt vertrokken, dat met een ander vervoermiddel, zo mogelijk van hetzelfde type wordt gereisd, dat met een andere vervoerder wordt gereisd, etc. ST verplicht zich om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. ST is in dat geval verplicht aan de reiziger alternatieven te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. In deze omstandigheden kan het voorkomen dat ST en de reiziger ten aanzien van het betrokken onderdeel van de reisovereenkomst nieuwe afspraken maken, die zullen worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke reisovereenkomst.
2. De in artikel 8.1 genoemde wijzigingen zullen worden beschouwd als wijzigingen in de zin van art. 505 BW (Boek 7). De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en indien de wijziging hem tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de reissom, tenzij anders overeengekomen, noch zal de reiziger op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens ST hebben.
3. ST heeft het recht om wegens gewichtige redenen de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen. In dat geval heeft de reiziger recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis, dan wel op restitutie (van het reeds betaald gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan in geval de reis reeds ten dele is genoten. Indien de reiziger gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij ST binnen 48 uur na bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen.
4. Alle in artikel 8 genoemde wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden, zullen de reiziger onverwijld worden meegedeeld.
5. Indien de in artikel 8 genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de reiziger, zal ST ervoor zorgen dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. In geval het voor ST onmogelijk is om een dergelijke regeling te treffen, of in geval de reiziger om deugdelijke redenen de alternatieve regeling niet accepteert, zal ST er voor zorgdragen dat de reiziger terugkeert naar de plaats van vertrek, dan wel naar een andere overeengekomen plaats van terugkeer.

ARTIKEL 9 - OPZEGGING DOOR SELVA TRAVEL

1. ST kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van ST aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden. De reiziger heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve reis, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan als de reis reeds ten dele is genoten.
2. ST heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval:
a. het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan;
b. in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden in de bijzondere reisbestemmingen waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.

ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEID VAN SELVA TRAVEL

1. Met inachtneming van het elders in dit artikel bepaalde is ST aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van ST, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen van ST meebrengen.
2. ST is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger;
b. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
c. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van ST en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan ST kunnen worden toegerekend.
3. Voor zover elders in deze voorwaarden niet anders bepaald aanvaardt ST geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking plegen te verschaffen tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van ST.
4. In geval ST aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.
5. De aansprakelijkheid van ST is in alle gevallen beperkt c.q. uitgesloten in overeenstemming met de terzake geldende internationale verdragen en is, behoudens in geval van dood of letsel van de reiziger, steeds beperkt tot driemaal de reissom.
6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van ST gelden ook ten behoeve van werknemers van ST, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

ARTIKEL 11 - VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

1. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van ST c.q. reisleider op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.
2. Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij door ST c.q. de reisleider van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening komen.
3. De reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de vervoerder of bij de plaatselijke agent van ST, te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. In dit geval en/of in geval de reiziger tijdens de reis van de reisroute afwijkt of zich aan de begeleiding van de reisleiding onttrekt en daardoor niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de reiziger. Evenmin kan in het laatstgenoemde geval restitutie voor niet genoten onderdelen van de reis worden verleend.
4. De verplichting van ST om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S-centrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico's die worden gedekt door de gangbare reis- ongevallen en bagageverzekeringen.
De reiziger dient ST te vrijwaren voor de consequenties en schade die het gevolg zijn van het feit dat de reiziger geen adequate reis- ongevallen en bagageverzekering heeft gesloten.

ARTIKEL 12 - KLACHTEN

1. Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van ST en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de reiziger uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen. In geval de reis geen doorgang heeft gevonden, gaat de termijn van een maand in bij kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, uiterlijk op de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum.
2. Een klacht die niet op bevredigende wijze wordt opgelost kan tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis (of na oorspronkelijke vertrekdatum) schriftelijk worden voorgelegd aan Selva Travel B.V. Als een klacht niet binnen drie maanden na het indienen is opgelost of als de reiziger niet akkoord gaat met het advies van ST, dan kan de reiziger zich desgewenst tot uiterlijk een jaar na afloop van de reis (of de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum) wenden tot de bevoegde rechter van de rechtbank in Nederland.
3. Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.